สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs Office
 

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2538 ได้มีกฎกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 102 (พ.ศ.2537) ออกตามความในมาตรา 4 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 กำหนดให้ท่ามาบตาพุดเป็นท่าสำหรับการนำเข้าหรือส่งออก ซึ่งของทุกประเภท และส่งออกซึ่งของที่ขอคืนอากรขาเข้า หรือของที่มีทัณฑ์บนทุกประเภท

ปี 2538 ด่านศุลกากรมาบตาพุดได้เปิดดำเนินการ ภายใต้สังกัด สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง โดยรวมท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา และด่านศุลกากรสัตหีบ ซึ่งตั้งอยู่ใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ทั้งนี้เพื่อรองรับแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (Eastern Sea Board) ตามนโยบายของรัฐบาล

ปี 2547 ได้มีการขยายพื้นที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นโดยมีการนำคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากรที่ตั้งอยู่ใน อ. ปลวกแดง จ. ระยอง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศุลกากรแหลมฉบัง มาขึ้นอยู่กับด่านศุลกากรมาบตาพุด ซึ่งเป็นการแบ่งงานตามพื้นที่

ปี 2551 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดและแบ่งส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ตามด่านศุลกากรมาบตาพุด รับผิดชอบในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ปี 2560 ตามกฎกระทรวง กำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน ให้กำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดน โดยกำหนดด่านศุลกากรมาบตาพุด ตั้งอยู่ที่ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยองประกอบด้วย ท่ามาบตาพุด ท่าสัตหีบ และสนามบินอู่ตะเภา ระยอง พัทยา

ปี 2563 ด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้จัดตั้งเป็น สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ 485/2563 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เพื่อรองรับภารกิจ และขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งไปสู่ประเทศไทย 4.0 ด้านการขยายเศรษฐกิจและการลงทุน ตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเพื่อการปฎิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการทางศุลกากร การจัดเก็บรายได้ และการควบคุมทางศุลกากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และทันต่อสถานการณ์
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 มกราคม 2564 14:27:03
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด
ลิขสิทธิ์ 2018 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ