ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

รายนามนายด่านศุลกากรมาบตาพุด

รายนามนายด่านศุลกากรมาบตาพุด

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1. นายอนุชาติ ประยูรทอง มีนาคม2538 - ตุลาคม 2538
2. นายเสนีย์ เจริญกุล ตุลาคม 2538 - ตุลาคม 2540
3. นายพิชัย หาญตะล่อม ตุลาคม2540 - ตุลาคม 2542
4. นายฤทธิไกร อุดมเวศย์ ตุลาคม2542 - พฤศจิกายน 2543
5. นายวรศักดิ์ พวงเดช พฤศจิกายน 2543 - กันยายน 2544
6. นายสุชาญ เอี่ยมโอภาส ตุลาคม 2544 - กันยายน 2546
7. นายถาวร ไทยจงรักษ์ ตุลาคม2546 - กุมภาพันธ์ 2548
8. นายจงกล ทิมอรุณ กุมภาพันธ์2548 - กุมภาพันธ์ 2550
9. นายสท้าน ศิริปุณย์ มีนาคม2550 - กันยายน 2551
10. นางสาวเพ็ญศรี วุฒิเศรษฐไพบูลย์ ตุลาคม 2551 - กันยายน 2553
11. นางสาวสุภา สิทธิมงคล ตุลาคม 2553 - กันยายน 2558
12. นางมนทิรา เชิดชู เมษายน 2559 - พฤศจิกายน 2559
13. นายบุญมา สิริธรังศรี พฤศจิกายน 2559 - พฤศจิกายน 2560
14. นายถวัลย์ รอดจิตต์ มกราคม 2561 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 28 กุมภาพันธ์ 2561 10:34:32
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ