ด่านศุลกากรมาบตาพุด
Maptaphut Customs House
 

อำนาจ / หน้าที่ความรับผิดชอบ

ปัจจุบันนโยบายการค้าระหว่างประเทศ เป็นระบบการค้าแบบเสรี การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปสู่การประกอบธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ทำให้การติดต่อการค้ามีความสะดวกและรวดเร็ว กรมศุลกากรจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิม ที่เน้นการจัดเก็บภาษีมาเป็นหน่วยงานเพื่อสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของประเทศและปกป้องความปลอดภัยของสังคม ดังวิสัยทัศน์ที่ว่า "องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก" และปัจจุบันตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC โดยเป้าหมายและมาตรการส่งเสริม EEC ของรัฐบาล คือ การยกระดับพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกให้กลายเป็น "World-Class Economic Zone" ครอบคลุมพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อยกระดับคุณภาพและเพิ่มการเชื่อมต่อภายในประเทศและภูมิภาคมากขึ้นทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ และสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและโลจิสติกส์ของเอเชียในอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและรถไฟรางคู่ การก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ 3 เส้นทาง การก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง การก่อสร้างท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ และการก่อสร้างสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์

ในส่วนของด่านศุลกากรมาบตาพุด ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบไว้ดังนี้
  1. ดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร การจัดเก็บภาษีอากรและรายได้อื่นสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก ของติดตัวผู้โดยสาร การคืนอากรที่มิใช่กรณีตามมาตรา 19 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ 9) พุทธศักราช 2482 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบสินค้านำเข้าและส่งออก สินค้าถ่ายลำ สินค้าผ่านแดน และของติดตัวผู้โดยสารตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บน และเขตปลอดอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร เขตประกอบการเสรี ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. สืบสวนและปราบปรามการกระทำผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการเกี่ยวกับการทบทวนเอกสารต่างๆหลังผ่านพิธีการศุลกากร
  4. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีทางศุลกากร ของกลางของตกค้างที่อยู่ในความรับผิดชอบ
  5. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกซึ่งสินค้าและของติดตัวผู้โดยสาร รวมทั้งจัดทำประเมินผลพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านศุลกากรเพื่อใช้ในการบริหารความเสี่ยง
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การเตรียมการรองรับในอนาคต
  1. การเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Cross Border e-Commerce Model) ในเขตปลอดอากรสำหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  2. อยู่ระหว่างร่างเสนอขอปรับโครงสร้างจัดตั้งเป็นสำนักศุลกากรมาบตาพุด เพื่อปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างใหม่ให้สอดคล้องและรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 2 มีนาคม 2561 09:24:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรมาบตาพุด
ถ.ไอ-1 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง 21150
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3868 3370

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรมาบตาพุด - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรมาบตาพุด สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ